Ogólnopolski program „ Chroń dziecięce uśmiechy”
5 czerwca 2019
„Szkolny ogród przyjazny środowisku”
24 kwietnia 2017

 


Przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie realizacje projekt pt. „Biedronkowo” Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2017 r. do 30.11. 2018 r.
Obejmuje między innymi wsparcie w postaci utworzenia i współfinansowania ze środków EFS przez okres 12 miesięcy 4 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lata. Przygotowanie sali zajęć dla potrzeb nowej grupy przedszkolnej poprzez adaptację pomieszczenia, wyposażenie w meble, sprzęt terapeutyczny i materiały dydaktyczne.
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli przedszkola Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Włodawie w zakresie terapii integracji sensorycznej i metody NDT- Bobath.

Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej o następujące zajęcia dodatkowe:
1) Zajęcia indywidualne:
a)Terapia Halliwick- aquaterapia
b) Terapia dziecka z autyzmem
c) Terapia behawioralna
d) Zajęcia logopedyczne metodą krakowską
e) Zajęcia metodą Tomatisa
f) Zajęcia rehabilitacyjne
g) Terapia taktylna
h) Integracja sensoryczna
i) Terapia ręki
j) Hipoterapia
k) Dogoterapia
l) Biofeedback

2) Zajęcia grupowe:
a) Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne
b) Dogoterapia
c) Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne.
Każdy Uczestnik projektu-dziecko ma prawo do nieodpłatnego korzystania z form wsparcia, które będą odbywały się w czasie nieobjętym podstawą programową.

http://tawa.pl/index.php/projekty-unijne/aktualne/biedronkowo