Zajęcia rytmiczno - muzyczne

  • Zespół taneczny „Iskierki” istnieje od 1993r., w zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz zawodowej.Stosowane na zajęciach metody i formy są różnorodne, pobudzają i rozwijają zainteresowania dzieci. Najczęściej pojawiają się metody ruchowej ekspresji twórczej, metody zabawowe, naśladowcze, a także aktywizujące. Dobór metod, form oraz repertuaru na dane zajęcia jest uwarunkowany celem, tematyką a także możliwościami uczniów.
  • Na zajęciach uczniowie poznają podstawowe kroki, figury i układy tańców: ludowych, narodowych, dyskotekowych, towarzyskich jak również wykorzystują własną inicjatywę w tworzeniu prostych układów tanecznych. Zajęcia taneczne pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, pożytecznie spędzać czas wolny, a jednocześnie dbać o zdrowie i rozwój fizyczny. Praca w zespole uczy dyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania, pomaga kształtować pozytywne cechy charakteru i pożądane społecznie postawy. Sprzyja nawiązywaniu i zacieśnianiu więzi koleżeńskich. Założeniem zespołu jest prezentowanie opanowanych umiejętności na forum społeczności szkolnej, lokalnej.
  • W naszym Ośrodku prowadzone są również zajęcia rytmiczne z dziećmi młodszymi. Zajęcia te mają na celu zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Zaspokajają ruchowe potrzeby dzieci, rozwijają szereg ich dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo- ruchowa, orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia ruchowe rozwijają również wyobraźnię, mobilizują do działania i rozwiązywania zadań według własnych pomysłów. Podstawowe elementy tańca i ruchu, pomagają w wyrażaniu bez słów emocji, przeżyć i doświadczeń.
  • Na zajęciach dzieci grają na instrumentach perkusyjnych uczą się piosenek oraz tańców dostosowanych do wieku i swoich umiejętności. W pracy z dziećmi wykorzystywane są kolorowe szarfy, wachlarze, chusty, woreczki, które sprawiają, że zajęcia są atrakcyjne i kolorowe