Do Przedszkola Specjalnego mogą uczęszczać dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną,ruchową oraz sprzężoną, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w wieku od 3 do 9 lat.Przedszkole Specjalne czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Organizujemy własny, bezpłatny dowóz dzieci do Przedszkola.

Przedszkole Specjalne mieści się w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Stanisława Staszica. Ks. Jana Twardowskiego we Włodawie, zajmuje parter. Budynek został zaadaptowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wyposażony jest w podjazd, windę umożliwiającą poruszanie się między poziomami, poręcze wzdłuż korytarzy, niskie umywalki i odpowiednie wyposażenie sanitariatów, które ułatwiają naszym dzieciom codzienne funkcjonowanie.

W dużych i kolorowych salach dzieci bawią się, pracują, spożywają posiłki oraz odpoczywają. Odpowiednio dobrane krzesełka, siedziska oraz stoły ułatwiają dzieciom funkcjonowanie i gwarantują bezpieczeństwo. Kolorowe zabawki i pomoce dydaktyczne dobrane są zgodnie z wiekiem, możliwościami i potrzebami dzieci.

Wszechstronna działalność kadry pedagogicznej ma za zadanie wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych indywidualnych oraz w małych grupach.
2. Indywidualną i grupową rehabilitację ruchową.
3. Opiekę psychologiczną i pedagogiczną nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną.
4. Stymulowanie rozwoju mowy dziecka poprzez ćwiczenia logopedyczne oraz metody wspomagające i alternatywne.
5. Kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie aktywności własnej, samodzielności, umiejętności współdziałania w zespole rówieśniczym oraz funkcjonowanie w środowisku.
6. Właściwy dobór technik, metod i terapii wspomagających rozwój dziecka, jakimi są:

  • metoda "Dotyk i Komunikacja" M. Ch. Knill'ów
  • metoda "Ruchu Rozwijającego" W. Sherborne
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia dziecka z autyzmem
  • Terapia w basenie Metodą Hallwic
  • Dogoterapia
  • Hipoterapia
  • EEG Biofeedback
  • Terapia metodą tomatisa:
  • Zajęcia z tyflopedagogiem
  • Rehabilitacja ruchowa

Celem naszej pracy jest wczesna, wieloprofilowa rehabilitacja i reedukacja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego, przygotowująca dziecko od strony umysłowej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej do podjęcia dalszej nauki w odpowiedniej szkole lub placówce i do jak najpełniejszego funkcjonowania w środowisku.

Pobyt w przedszkolu to nie tylko terapia, staramy się dzieciom urozmaicić każdy dzień. Wraz z dziećmi i ich rodzicami jeździmy na wycieczki, chodzimy do kina, teatru, organizujemy zabawy, koncerty, teatrzyki.

Nasze dzieci nie są izolowane od najbliższego środowiska - wręcz przeciwnie, staramy się pokazać im najbliższe otoczenie, a społeczeństwu zwrócić uwagę na obecność dziecka niepełnosprawnego. Chcemy jak najlepiej przybliżyć dzieciom świat przyjazny, radosny i bez barier.

W naszym przedszkolu najważniejsze jest Dziecko. Gwarantujemy Mu poszanowanie jego godności, niezależnie od wieku i stopnia rozwoju. Umożliwiamy Mu rozwój, tworzymy warunki, pomagamy, ale to zawsze Ono pozostaje na pierwszym miejscu. Przestrzegamy Praw, jakie posiada.

Zabawy matematyczno - plastyczne z figurami geometrycznymi

Przedszkolaki na hipoterapii

No Images found.