Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK, które działa w naszym Ośrodku od lat skupia dzieci i młodzież klas podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W pracy członkowie koła kierują się słowami Patrona Ośrodka ks. Jana Twardowskiego „Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą". Uczą się samodzielności i udzielania bezinteresownej pomocy potrzebującym. Uczą dzielenia się swoim wolnym czasem, doświadczeniem, uśmiechem tak jak to kiedyś robił ich Patron. Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:

  1. pomoc potrzebującym uczniom m.in. poprzez udział w programie „Godne dzieciństwo
  2. promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  3. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej m.in. poprzez udział w ogólnopolskim programie PCK „Ratowniczek pomaga ci pomagać
  4. opieka nad Klubem Wiewiórka
  5. kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie w tym środowisko przyrodnicze
  6. stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży m.in. poprzez udział w różnych konkursach i projektach zainicjowanych przez PCK ( m.in. Gorączka złota, Chroń Dziecięce Uśmiechy, Wzrastanie)
Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizowane są przez szkolne koło, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie. Opiekunowie koła PCK: pani Marta Uźniak i pan Artur Mierzwa.

W roku szkolnym 2015/2016 członkowie koła zostali zakwalifikowani do ogólnopolskiego projektu „Wzrastanie” PCK. Projekt pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W ramach projektu prowadzą stronę internetową, na której szczegółowo opisują swoje działania: Zobacz stronę