Świetlica w naszym Ośrodku czynna jest pięć dni w tygodniu:

 • poniedziałek – czwartek 11.30 - 16.30,
 • piątek 11.30 - 15.30.

Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy, zgodnego z Planem Wychowawczym Ośrodka i Programem Profilaktyki.

Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - pobierz


 

Z głównego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie dzieciom dojeżdżającym i dochodzącym opieki po lekcjach.
 • Zapewnienie dzieciom mieszkającym w Internacie opieki po lekcjach do momentu rozpoczęcia pracy Internatu.
 • Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.
 • Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej oraz manualnej.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych wspierających prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, Internatu oraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
Zadania świetlicy realizowane są poprzez:

 • zabawy i gry edukacyjne;
 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne;
 • zajęcia ruchowe;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania dzieci;
 • czytelnictwo;
 • wykorzystywanie środków audiowizualnych.

Prowadzone zajęcia nawiązują do aktualnych wydarzeń, świąt, rocznic i pór roku. Stawiany jest nacisk na naukę samoobsługi oraz na właściwą postawę koleżeńską.