Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Włodawie jest placówką publiczną, która kształci dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.

Ośrodek zapewnia  całodobowy pobyt w Internacie, dowozy busem szkolnym, wsparcie pedagoga i psychologa, opiekę pielęgniarki, obiady w stołówce szkolnej.

Każdy uczeń szkoły realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.

Ośrodek pozbawiony jest barier architektonicznych, dysponuje bardzo nowoczesną bazą lokalową, zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno - terapeutycznej. Edukacja wspierana jest nowoczesnymi technologiami multimedialnymi.

Do szkół Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmowane są dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rodziców, opiekunów uczniów, zainteresowanych bliższym poznaniem naszej placówki zapraszamy do odwiedzin. Każdy zainteresowany może przyjść, zobaczyć jak pracujemy, porozmawiać z nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem lub psychologiem.