Podstawą przyjęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  im. ks. Jana Twardowskiego  we Włodawie jest:

  1. Podanie o przyjęcie dziecka do placówki, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Skierowanie dziecka do placówki wydane przez organ prowadzący (Starostwo Powiatowe we  Włodawie).

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 2

Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Podanie o przyjęcie do zespołu rewalidacyjno-wychowawczego

Podanie Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka  / Oświadczenie

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Specjalnego

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4

Podanie o przyjęcie do Przedszkola Specjalnego


 W przypadku gdy rodzic ubiega się o objęcie dziecka całodobową opieką w grupie wychowawczej w dni nauki szkolnej dodatkowo wymagane jest:

  1. Podanie o przyjęcie dziecka do grupy wychowawczej
  2. Podpisanie  umowy  dotyczącej pokrywania kosztów wyżywienia dziecka przebywającego w internacie.
  3. Upoważnienie do podania leków