Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Oferujemy pomoc specjalistów:

  • Z zakresu wczesnego wspomagania, dogoterapii, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej
  • Logopedia
  • Psychologia
  • Oligofrenopedagoga
  • Surdopedagoga
  • Tyflopedagoga

Zajęcia odbywają się w oparciu o  Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.

Wszelkie prowadzone działania mają na celu wszechstronny rozwój dziecka m.in. w zakresie: orientacji przestrzennej, rozwoju zmysłów, usprawniania mowy, usprawniania ruchowego.

Ćwiczona jest także sprawność manualna, pamięć, koncentracja uwagi i koordynacja wzrokowo – ruchowa. 

Dzieci wyposażane są również  w umiejętności społeczne i z zakresu samoobsługi.

Wymagane dokumenty:

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.