Alternatywne Metody Komunikacji

        W  zajęciach z Alternatywnych Metod Komunikacji uczestniczą uczniowie, którzy nie są zdolni do porozumiewania się mową.

Praca z uczniem opiera się o indywidualny program terapii.  Podczas zajęć stosowane są znaki graficzne – piktogramy, a także znaki manualne – gesty Makaton.

Głównym celem pracy z uczniem jest nabycie umiejętności  komunikowania się z otoczeniem. Odbywa się ono poprzez: budowanie poczucia bezpieczeństwa, budowanie rozumienia własnej sytuacji, stwarzanie nowych warunków ekspresji w postaci osobistych narzędzi do komunikacji.