„POZNAJ RYZYKO – WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DROGĘ”
17 lutego 2020
Ogólnopolski program „ Chroń dziecięce uśmiechy”
5 czerwca 2019

Program wychowawczy „Kreatywna lekcja profilaktyki uzależnień”

I. Czas trwania: 07.03.2019 r.- 20.06.2019 r.

Uczestnicy: klasa III gimnazjum z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

Opiekun programu, wychowawca klasy: Marta Uźniak

II. Cel programu:

 • Kształtowanie umiejętności chroniących przed uzależnieniami
 • Osłabienie czynników ryzyka przez podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z alkoholizmu i narkomanii, uzależnień od Internetu
 • Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań.
 • Podniesienie stanu świadomości uczniów na temat aktywnych, kreatywnych
  i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego
 • Wzmacnianie pozytywnych wzorców życia rodzinnego

EWALUACJA PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WE WŁODAWIE I PCK WE WŁODAWIE

III. Program wychowawczy klasy III gimnazjum został zrealizowany. Praca metodą projektów przynosi znakomite wyniki uczniów, nauka staje się dla wychowanków ciekawsza. Zaplanowane cele zostały osiągnięte.

Uzyskane efekty:

– rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej Ośrodka

wzrost atrakcyjnych form i metod pracy

– poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym: Urzędem Gminy Włodawa i Oddziałem Rejonowym PCK we Włodawie

 wychowankowie:

 • poznali aktywne i kreatywne formy spędzania czasu wolnego
 • poznali i przestrzegają zasad zdrowego stylu życia bez używek
 • poznali pozytywne i negatywne strony Internetu, korzystają z niego w sposób bezpieczny
 • potrafią postępować w sposób asertywny
 • potrafią wypoczywać w sposób aktywny i bezpieczny
 • są kreatywni i twórczy

Program szkolny uwzględniał problemy współczesnej młodzieży, dostosowany był do potrzeb uczniów, do poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości, skoncentrowany na wielu obszarach. Uczniowie wykazali się dużą umiejętnością pracy w grupie, kreatywnością, zaangażowaniem, systematycznością pracy.

Najważniejsze przeprowadzone działania:

 Metody i formy pracy:

 • kreatywne i twórcze godziny wychowawcze tj:
 • 04. 2019r. Warsztaty wypiekania pierników z hasłami promującymi życie wolne od używek, zajęcia pod hasłem „Czy potrafisz twórczo myśleć? Na warsztaty zaproszono rodziców oraz uczniów z innych klas. Warsztaty zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie.
 • wycieczki lokalne, fotografia plenerowa, jako aktywna forma spędzania czasu wolnego (Zajęcia outdoorowe mają ogromne znaczenie dla profilaktyki chorób cywilizacyjnych, wprowadzają dodatkowy element aktywności fizycznej)
 • udział w akcjach charytatywnych, wolontariat PCK dnia 11.04.2019r. oraz 12.04.2019r.
 • prelekcje psychologa (16.05-wpis w dzienniku temat: Kształtowanie u wychowanków umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. Postawy asertywne).
 • Spotkanie ze szkolną pielęgniarką nt. szkodliwości używek
 • Burza mózgów, szerzenie uniwersalnych zasad etyki
 • Projekcje filmów tematycznych, pozytywne strony Internetu
 • Ekspresja plastyczna np. gazetki ścienne nt. szkodliwości używek, promocja haseł przeciw nałogom
 • Szkolny konkurs tematyczny „Chemia substancji niebezpiecznych – alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy”
 • Wprowadzono elementy projektu edukacyjnego „RATOWNICZEK” PCK. Oddział Rejonowy PCK przekazał na rzecz programu materiały edukacyjne: płyty CD
  z zakresu pierwszej pomocy, książki z serii „Ratowniczek pomaga ci pomagać” PCK oraz nagrody w konkursie tematycznym „Chemia substancji niebezpiecznych – alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy”. Uczniowie klasa III gimnazjum przekazywali w prosty, ciekawy sposób wiedzę swoim kolegom i koleżankom. Prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych, wykonywali gazetki tematyczne.Podsumowaniem były warsztaty edukacyjne zorganizowane w Biurze Rejonowym PCK we Włodawie nt. „Czas wolny spędzam aktywnie i bezpiecznie”.