Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych

Załączniki:


STATUT STOWARZYSZENIA
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŁNOŚCI
KLAUZULA RODO

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Wszechstronna pomoc i opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz poszkodowanymi przez los.
2) Podejmowanie wszelkich działań na rzecz osób znajdujących się w szczególnych sytuacjach życiowych z uwzględnieniem kryzysów rodzinnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innymi nałogami, ofiar przemocy, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
3) Organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia jego sympatyków i innych osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy.
4) Podejmowanie działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych i poszkodowanych ze środowiskiem lokalnym.
5) Tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych (świetlice, przedszkola, szkoły) oraz placówek działających w zakresie rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.
6) Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w szczególności uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Włodawie w środowisku bliższym i dalszym.
7) Kształtowanie i kultywowanie tradycji Ośrodka.
8) Podejmowanie działań na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Włodawie.
9) Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jej uczniów, absolwentów i przyjaciół.
10)Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności uczniów SOS-W Włodawa.
11) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
12) Zwalczanie patologii społecznych i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.
13) Prowadzenie i organizacja imprez sportowych, turystycznych, kulturalno – oświatowych i charytatywnych.
14) Inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku.
15) Tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy.
16)Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
17) Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych i poszkodowanych.
18) Propagowanie wdrażania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych i poszkodowanych.
19) Prowadzenie działań w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno - psychologicznej, edukacyjnej i społecznej (również rehabilitacji zaburzeń wymagających długotrwałych oddziaływań).
20) Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności.