Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Włodawie jest placówką publiczną, która kształci dzieci i młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.

Ośrodek zapewnia  całodobowy pobyt w Internacie, dowozy busem szkolnym, wsparcie pedagoga i psychologa, opiekę pielęgniarki, obiady w stołówce szkolnej.

Każdy uczeń szkoły realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka.

Ośrodek pozbawiony jest barier architektonicznych, dysponuje bardzo nowoczesną bazą lokalową, zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno – terapeutycznej.

Edukacja wspierana jest  nowoczesnymi technologiami multimedialnymi.

Do szkół Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,

na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przyjmowane są dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rodziców, opiekunów  uczniów, zainteresowanych bliższym poznaniem naszej placówki zapraszamy do odwiedzin.

Każdy zainteresowany może przyjść, zobaczyć jak pracujemy, porozmawiać z nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem lub psychologiem.

W jego skład wchodzi: