Szanowni Państwo

         Przekazujemy Państwu informacje zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
         Od dnia 18 maja 2020r wraca możliwość za zgodą rodziców/opiekunów prawnych prowadzenia w szkole bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
         Od 25.05.2020r przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla klas I - III szkoły podstawowej. Pozostaje obowiązek realizacji podstawy programowej. Prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej bądź zdalnej będzie uzależnione od liczby uczniów, których rodzice zadeklarują chęć powrotu do szkoły. Decyzja zostanie podjęta po zebraniu deklaracji i oświadczeń.
         Od 25.05.2020r uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej przygotowujących sie do egzaminu ósmoklasisty będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów w szczególności z przedmiotów obowiązujących podczas egzaminu.
Konsultacje są dobrowolne dla uczniów.
         Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych sporządzonych według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
         Wszelkie inne zalecenia wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jak również wszelkie informacje dotyczące sukcesywnego powrotu uczniów do szkół będą Państwu przekazywane na bieżąco.

Irena Dejer
Dyrektor SOSW we Włodawie

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również u nas w Ośrodku: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja pracy będzie polegała na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji pomiędzy nauczycielem a uczniem i rodzicem np. poczta e-mail, komunikatory społeczne, strona internetowa Ośrodka,

Dyrektor Ośrodka informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), zostaną Państwu przekazane poniższe dokumenty:

1) plan zajęć z dostosowanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.30 – 13.00 w każdy dzień tygodnia.

Kontakt z pedagogiem:
tel. 667 712 997
e-mail: bajko-anna@wp.pl

Kontakt z psychologiem:
tel. 609 538 028
e-mail: michalska_aga@o2.pl

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w Ośrodku tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-13:00 (tel.825721336)
Wszystkie obiekty Ośrodka są zamknięte dla osób postronnych (w tym - Internat, szkolne boisko, plac zabaw, sala gimnastyczna i siłownia).
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ośrodek: sekretariat@sosw.powiatwlodawski.pl
Kontakt z dyrektorem Ośrodka: Irena Dejer: tel. 509 978 217,
Kontakt z wicedyrektorem Ośrodka : Barbara Dynkiewicz tel. 509 879 033 ,
Kontakt z wicedyrektorem Ośrodka: Piotr Huczuk tel. 509 956 559,

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami.
Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora Ośrodka lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć
na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem dyrektor Irena DejerSzczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu
zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej


Administratorem Danych Osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego, ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 13 36, e-mail: sekretariat@soswpowiatwlodawski.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:iod@rodokontakt.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko ucznia, rodzica/ opiekuna prawnego, nauczyciela.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.
Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c)do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.
Podstawy prawne:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- tzw. RODO.
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020, poz. 410).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 492).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 493).


Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Pomimo tego, że nasz Ośrodek jest obecnie zamknięty chcielibyśmy pozostać z Wami w kontakcie. W zakładce DLA UCZNIA, Internat, WWRDz, Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze udostępniono materiały do pracy samodzielnej w domu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i wykonania zaproponowanych ćwiczeń i zadań.Nasze aktualności

26 maja 2020

Rozstrzygnięcie konkursu „Portret mojej Mamy”

Z okazji Dnia Matki uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w konkursie plastycznym „Portret mojej Mamy”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać portret mamy dowolną techniką. Jury […]
21 maja 2020

Lekcja wychowawcza z okazji Światowego Dnia Pszczół

Dnia 20 maja przypada Światowy Dzień Pszczół. Z tej okazji wychowankowie SOSW we Włodawie wykonali wyjątkowe prace tematyczne. W ten sposób zwrócili uwagę na nieocenioną rolę […]
15 maja 2020

Konkurs matematyczny rozstrzygnięty

Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej z wykorzystaniem figur geometrycznych. Oto lista zwycięzców: I miejsce – Kamila Łachnowicz II miejsce – Łukasz Fudala, Michał Zińczuk, Natalia […]
1 maja 2020

Święto Konstytucji 3 Maja

Z uwagi na obecną sytuację nie możemy razem z Wami, Drodzy Uczniowie, uczestniczyć w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dlatego zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, […]
30 kwietnia 2020

KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET MOJEJ MAMY

W miesiącu maju będziemy obchodzić święto naszych Mam. Zapraszamy zatem wszystkich uczniów naszego Ośrodka do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: „PORTRET MOJEJ MAMY”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie […]
30 kwietnia 2020

Wyniki szkolnego konkursu

Jednym z elementów aktywizujących wychowanków Ośrodka w czasie zdalnej pracy był szkolny konkurs na plakat ”Wolny czas spędzam kreatywnie i bezpiecznie-STOP nałogom”. Wyniki konkursu: szkoła podstawowa: […]
30 kwietnia 2020

OFERTA PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

POBIERZ Zachęcamy do zapoznania się z naszym interaktywnym plakatem, z którego można dowiedzieć się więcej o naszym Przedszkolu, poznać ofertę terapii. Oprócz informacji ukryte są w […]
22 kwietnia 2020

Lekcja chemii z elementami ekologii

Sposoby postępowania z odpadami pochodzącymi z różnych rodzajów opakowań. Tak brzmiał temat lekcji chemii, który zainspirował młodzież z SOSW Włodawa do zorganizowania akcji ekologicznej „Drugie życie […]
21 kwietnia 2020

KONKURS MATEMATYCZNY

Zapraszamy wszystkich uczniów Ośrodka do udziału w konkursie matematyczno – plastycznym „Świat figur geometrycznych”. Technika wykonania pracy dowolna w terminie do 30 kwietnia 2020 r.  Zdjęcia […]
21 kwietnia 2020

ZACHOWAJ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Pamiętajmy o zasadach! Dzięki nim troszczymy się o zdrowie swoje i innych!

Nasz patron ks. Jan Twardowski

Urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie, w rodzinie Jana i Anieli z Konderskich. Wychowywał się z trzema siostrami, w domu o polskich tradycjach i głębokiej religijności. Lata dziecinne wykształciły w nim gorącą wiarę, umiłowanie literatury, przyrody. Po nauce w szkole podstawowej uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Maturę zdał w roku 1935. W 1937 roku ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt.

Dowiedz się więcej

Wydaje nam się nieraz, że jesteśmy samotni wtedy, kiedy odchodzą od nas ludzie.
Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.

Jan Twardowski
« 2 z 77 »