Sensoplastyka

Sensoplastyka©


Sensoplastyka© - Plastyka Sensoryczna© metoda stymulowania rozwoju poprzez działania plastyczne, której autorką jest Izabela Anna Stefańska coach, pedagog twórczości, arteterapeutka, edukatorka plastyczna, projektantka. Sensoplastyka© to autorskie pojęcie twórczyni tej metody, która odnosi się do działań plastycznych szczególnie stymulujących wszystkie zmysły i wspierających rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych uczestników warsztatów. Istotą zajęć jest oparcie procesu twórczego na podbudowie coachingowej. Od strony działań plastycznych Sensoplastyka© to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do samodzielnego tworzenia farb i mas plastycznych. Kolejną cechą zajęć Sensoplastycznych© jest „przemiana”. Uczestnicy mają okazję obserwować np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Nabywają w ten sposób wiedzę na temat związków przyczynowo – skutkowych. Poznają sposoby przemiany jednych rzeczy w drugie i jednocześnie trenują kompetencję elastyczności i przystosowywania się do zmian. Bardzo ważne podczas procesu twórczego jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom zajęć.Sensoplastyka© czyli edukacja sensoryczno – plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym łatwiej nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Sensoplastyka© opiera się na trzech głównych założeniach:
 • Sztuka jest nie tylko doskonałym narzędziem integrującym ludzi oraz pomagającym przełamywać bariery w komunikacji interpersonalnej, ale także z perspektywy sztuki wszyscy jesteśmy równi.
 • Wspólne działania o charakterze artystycznym stają się wyjątkowo efektywną płaszczyzną rozwoju oraz samorealizacji ludzi.
 • Tylko przez aktywne działanie jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany zarówno w charakterze intra jak i interpersonalnym.
Celem zajęć Sensoplastyki© jest budowanie twórczych, samodzielnych zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość, ale przede wszystkim będą przygotowane do osiągania sukcesów. Warsztat Sensoplasnie procesem w oparciu o coachingowe metody pracy. Tylko w taki sposób możemy dać uczestnikom zajęć pełną przestrzeń na wszechstronny rozwój i budowanie własnych kompetencji zarówno intra jak i interpersonalnych. Musimy pamiętać, że dzieci uczą się podejmowania decyzji poprzez samodzielne podejmowanie decyzji, a nie słuchanie o nich i wykonywanie naszych poleceń. Czas warsztatów Sensoplastycznych© to niejako czas eksperymentu, tak dla trenera jak i uczestników zajęć bez względu na ich wietyczny© opiera się na wykorzystaniu działań sensoryczno – plastycznych. Polega na dowolnym doświadczaniu przez uczestników zajęć materiałów plastycznych. Samodzielne przygotowanie mas i farb plastycznych aktywizuje wszystkie zmysły. Istotne jest pokierowak. Trener pozwala sobie na bycie tylko i wyłącznie obserwatorem procesu tworzenia a nie bycie kierownikiem. Uczestnikom przygotowujemy przestrzeń do poznawania świata i budowania siebie w sposób zdrowy i zrównoważony. Kolorowa stymulacja ma wpływ na wiele aspektów rozwoju wychowanków:
 • Wspomaga budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni;
 • Dba o usprawnienie ruchowe;
 • Wspiera rozwój zmysłów;
 • Wpływa na rozwój mowy, gdyż ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę czyli pracę dłoni;
 • Pogłębia kontakt emocjonalny prowadzącego z uczestnikami zajęć i w ten sposób przyczyniła się do budowania poczucia bezpieczeństwa dzieci;
 • Wspiera rozwój poznawczy opisując elementy świata, pokazując proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe.
Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Sensoplastycznych©:
 • Uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej;
 • Wspieranie samodzielności;
 • Czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania;
 • Doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów;
 • Wspieranie aktywności w wprowadzenie zmian i ulepszeń;
 • Wychodzenie ze schematów;
 • Elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie;
 • Poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych;
 • Współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów;
 • Pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu.
Dzięki wzmacnianiu kompetencji intra oraz interpersonalnych podczas warsztatów Sensoplastyki© uczestnicy uczą się rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami i odreagowywania napięcia i stresu w sposób konstruktywny; wzmacniają pewność siebie oraz poczucie bezpieczeństwa; rozwijają kreatywność, samoświadomość jak i współpracę z rówieśnikami oraz dorosłymi; budują i wzmacniają pozytywne wzorce zachowań; wzmacniają zachowania asertywne; nawiązują pozytywne kontakty z rówieśnikami; kontrolują swoje zachowania agresywne i wzmacniają adaptację społeczną.
« 1 z 2 »